مطالب

تفاوت اپلیکیشن سرور با وب سرور

وب سرور هندل کننده پروتکل Http است. وقتی که وب سرور یک Http request دریافت میکند، پاسخ آن را به صورت Http response و به عنوان مثال در قالب یک صفحه html میوب سرور هندل کننده پروتکل Http است.
وقتی که وب سرور یک Http request دریافت میکند، پاسخ آن را به صورت
Http response و به عنوان مثال در قالب یک صفحه html می تواند ارسال کند. در حقیقت وب سرور با پردازش درخواست،
پاسخ را به صورت یک صفحه html استاتیک، عکس و یا تولید صفحات داینامیک مانند jsp و ... ، ارسال می کند. در حقیقت
وب سرور ارسال کننده درخواست به برنامه است. در حقیقت وب سرور هیچ کارایی فراتر از فراهم کردن یک محیطی


که در آن برنامه server-side بتواند اجرا شود و نتیجه یا پاسخ تولید شده را بتواند بر گرداند، ندارد.
این درحالی است که Application server از طریق پروتکل هایی مانند Http، TCP-IP و ... bussiness logic برنامه را
در معرض client applications قرار می دهد. در حقیقت یک application server provider اجازه دسترسی
کلاینت به bussiness logic را جهت استفاده می دهد. به عبارت دیگر application srever استفاده می شود تا
bussiness logic را اجرا کند یا کد نمایشی (presentation code) را به صورت داینامیک تولید نماید. به عنوان
مثال یک J2EE application server، سرولت ها(servlet) و jsp ها را به منظور تولید صفحات Html داینامیک
اجرا می کند.
تواند ارسال کند. در حقیقت وب سرور با پردازش درخواست، پاسخ را به صورت یک صفحه html استاتیک، عکس و یا تولید صفحات داینامیک مانند jsp و ... ، ارسال می کند. در حقیقت وب سرور ارسال کننده درخواست
به برنامه است. در حقیقت وب سرور هیچ کارایی فراتر از فراهم کردن یک محیطی که در آن برنامه server-side بتواند اجرا شود و نتیجه یا پاسخ تولید شده را بتواند بر گرداند، ندارد.

applicationserver-vs-webserver

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید